หรือไทยเราจะเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโต คิดเองไม่เป็น ไม่รัก ไม่หวงแผ่นดิน ไม่หวงจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่บรรพบุรุษเสียสละชีวิต เลือดเนื้อ รักษาไว้ให้ชนรุ่นต่อไป


สำคัญที่...
เรารู้ค่าของมรดกที่บรรพบุรุษได้รักษา ไว้ให้เราหรือไม่?

สาระสำคัญของกฎหมายมาตรา 112 คือ

“ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี”

กฎหมายมาตรา 112 มุ่งคุ้มครองตำแหน่ง ไม่ใช่คุ้มครองตัวบุคคล
กล่าวคือ ตำแหน่งพระมหากษัตริย์ ตำแหน่งพระราชินี ตำแหน่งรัชทายาท และตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ประเด็นนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่า..

 

ถึงพี่น้องชาวไทย จำเหตุการณ์วันสำคัญได้ไหม?

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากมีการจัดพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท นับเป็นวันมหามงคลของชาวไทยทุกคน

เจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมพระราชพิธีอย่างคับคั่ง หนึ่งในนั้นคือพลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ ผู้ที่จะกลายเป็น “วีรบุรุษ” ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้

หมวดหมู่รอง