"เย็นกาย – เย็นใจ"
เมื่อขยะถูกกำจัดทั้งภายใน และภายนอก

คุณค่าพระรัตนตรัย มีให้เห็น

  • ศาสนาอื่นสอนให้ต้องเชื่อ....แต่ศาสนาพุทธสอนให้ “คิดพิจารณาก่อนเชื่อ” จึงเชื่อด้วยเหตุผล
  • ด้วยผลปรากฏจริง...จากพระพุทธธรรมได้บ่มคนไทยให้มีนิสัยโอบอ้อมอารี
  • ประเทศไทยอาจจะเจอวิกฤติแผ่นดินบ้าง...... แต่รอดมาได้เพราะแผ่นดินไทยมีอรหันต์มากมาย ไทยจึงรอดวิกฤตินั้นมาเสมอ

หมวดหมู่รอง