วันภาษาไทยแห่งชาติ

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงคิดประดิษฐ์ลายสือไทยหรืออักษรไทย เมื่อปี พ.ศ.๑๘๒๖ นับถึงปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเวลา ๗๔๐ ปี ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช จึงมีภาษาไทยใช้จนถึงทุกวันนี้ เราทุกคนควรจะภูมิใจและควรจะอนุรักษ์รักษากันเอาไว้อย่าใช้กันแบบเพี้ยนๆผิดๆอีกเลย

ส่วน วันภาษาไทยแห่งชาติ เริ่มต้นเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒ นับถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา ๒๔ ปี ส่วนที่มาที่ไปให้ถือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ มีข้อมูลทั่วไปครับ.

ครอบครัว (อัตลักษณ์) ต้นแบบของแผ่นดิน (เพื่อเวบฯ)

ผู้นำหรือ ประมุขของประเทศที่ดีเยี่ยมสมบูรณ์ที่สุด มีแห่งเดียวคือ ที่ประเทศไทยนี่เอง

เราเรียกประมุขของเราว่า “พระมหากษัตริย์”

หมวดหมู่รอง