มีพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีคำสอนป้องกันมิให้ตกไปอยู่ในที่ชั่ว

สอนให้เป็นมนุษย์จากส่วนลึกภายในจิตของจิต

สอนให้รู้จักตัวเองจากจิตของตนเอง

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุท่รปราการ

กล่าวว่า บอกทุกท่านว่าการศึกษาพุทธศาสนาเป็นการศึกษาที่จะพาประโยชน์ทั้งสามให้กับทุกคน
ประโยชน์ในชาตินี้ก็จะนำมาให้ ประโยชน์ในชาติหน้าก็จะนำมาให้

หมวดหมู่รอง