เกาะกูดเป็นของไทย 100%

ภาพการรับมอบจังหวัดตราดคืนจากฝรั่งเศสในวันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ.๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐)

ไม่ได้ว่าใคร …ต้องสอนลูกแบบนี้ ….โลก และ สังคมบ้านเรา ….ถึงจะรอด …! ?

ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ …!

ภาพงานศพ จิน เป็ง หรือ จีน เป็ง

ประธานขบวนการ โจรจีนคอมมิวนิสต์ มาลายา ที่วัดหัวลำโพง

วันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

พวงหรีด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

หมวดหมู่รอง