เสวนาพระไตรปิฎกออนไลน์ ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง "เทคนิคการอ่านพระไตรปิฎก" โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง ศาสนธชธัมมาจริยะติปิฏกสิกขาลัย สถาบันบาฬีโพธิยาลัย วัดจากแดง จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : page counter