คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา  
  ๑. มีศรัทธาในพระรัตนตรัย
๒. มีศีล ๕ ศีล ๘
๓. เชื่อกรรม ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
๔. ขวนขวายบุญในพุทธศาสนา
๕. ไม่แสวงหาบุญนอกเขตพุทธศาสนา
 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ :  free counters