พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุท่รปราการ

กล่าวว่า บอกทุกท่านว่าการศึกษาพุทธศาสนาเป็นการศึกษาที่จะพาประโยชน์ทั้งสามให้กับทุกคน
ประโยชน์ในชาตินี้ก็จะนำมาให้ ประโยชน์ในชาติหน้าก็จะนำมาให้

ประโยชน์อันสูงสุดคือปรมัตถประโยชน์การบรรลุมรรค ผล นิพพาน ก็จะนำมาให้
ถ้าเราเรียนภาษาบาลี ถ้าเเรียนทางโลกอาจจะได้ประโยชน์ในชาตินี้คือหาเงินหาทองได้อย่างเดียว แต่ประโยชน์ในชาติหน้าล่ะ
ถ้าคุณเรียนภาษาบาลีประโยชน์ในชาติหน้าคือ ไม่ต้องตกนรก ไม่ต้องไปอบายทั้ง๔ ไปสุคติแน่นอน
แต่ถ้าประโยชน์สูงสุดล่ะ รู้จักรูปนามขันธ์ห้า เห็นแจ้งอริยสัจทั้ง๔ แทงตลอดอริยสัจทั้ง๔
ด้วย สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ ตามลำดับ ก็จะได้ประโยชน์สูงสุดถือ ปรมัตถประโยชน์
เพราะฉะนั้นภาษาบาลีเรียนเถอะ ประโยชน์สารพัดที่จะได้

ถ้าเราเรียนรู้แล้วภาษาบาลีช่วยรักษาพระศาสนาด้วย ช่วยรักษาจิตใจของเราที่กำลังห่อเหี่ยวให้สดชื่นขึ้นมาได้
ช่วยรักษาคนที่กำลังเจ็บป่วยให้หายจากโรคได้ ถ้าไม่หายฟังเสียงภาษาบาลีเขาก็ไปสู่สุคติได้
แต่สูงสุดภาษาบาลีทำให้เด็กเป็นเณร ทำให้เณรเป็นพระ ทำให้พระธรรมดาเป็นมหา
ทำให้มหาเป็นเจ้าคุณ ทำให้พระปุถุชนเป็นพระอริยะได้ด้วยภาษาบาลี

เพราะฉะนั้นจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่าน มีโอกาสเรียนเถอะภาษาบาลี
ฟังเถอะภาษาบาลี สวดเถอะภาษาบาลี ประโยชน์ชาตินี้ก็ได้ ประโยชน์ชาติหน้าก็ได้ ประโยชน์สูงสุดก็ได้
เมื่อมันมีประโยชน์มากขนาดนี้จึงอยากจะเชิญชวนทุกท่าน มารับเอาประโยชน์ทั้งสามไปใช้โดยทั่วหน้ากันทุกท่าน
ขอเจริญพร

ทีมข่าว “ธรรมนำโลก” รายงาน

หมายเหตุ..ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนามี 3 อย่างคือ

1) อิทธิปาฏิหาริย์ คือฤทธิ์ที่เป็น อัศจรรย์ มีการแสดงอิทธิฤทธิ์ ต่างๆ

2) อาเทสนาปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์ คือ การทายใจคน อื่นได้

3) อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ คำสอนที่เป็นอัศจรรย์

ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดวงจิต คือสำรวมตั้งจิตให้เป็นสมาธิ เพื่อเป็นบาทฐานของสมถะและวิปัสสนาญาณน้อมเข้าสู่สภาวธรรม


 

จำนวนคนเข้าชมหน้านี้ : free counters for websites