คุณค่าพระรัตนตรัย มีให้เห็น

 • ศาสนาอื่นสอนให้ต้องเชื่อ....แต่ศาสนาพุทธสอนให้ “คิดพิจารณาก่อนเชื่อ” จึงเชื่อด้วยเหตุผล
 • ด้วยผลปรากฏจริง...จากพระพุทธธรรมได้บ่มคนไทยให้มีนิสัยโอบอ้อมอารี
 • ประเทศไทยอาจจะเจอวิกฤติแผ่นดินบ้าง...... แต่รอดมาได้เพราะแผ่นดินไทยมีอรหันต์มากมาย ไทยจึงรอดวิกฤตินั้นมาเสมอ

บทบรรยายเพื่อการปฏิบัติกัมมัฏฐาน

บทความจาก ธรรมนาวา “วัง”

หลักปฏิบัติ(กัมมัฏฐาน)เพื่อความพ้นทุกข์

 • อธิษฐานจิตเข้าถึงพระรัตนตรัย ด้วย บทระลึกพระรัตนตรัย ย้ำๆ ซ้ำๆ ทุกๆวัน
 • พิจารณากาย (ท่องธาตุกัมมัฏฐาน ๔ และพิจารณากาย ๖ ขั้นตอน) จนกว่าจิตจะยอมรับความจริงจากภายใน ว่า ร่างกายเป็นธาตุ ๔ ตามความเป็นจริง
 • กำหนดดูอารมณ์เกิด - ดับ ย้ำๆ ซ้ำๆอยู่เสมอ
 • ทำความเข้าใจอริยสัจ ๔ กับอารมณ์ ที่ เกิด ดับ บนจิตใจ และ จับอารมณ์ ลง ขันธ์ ๕ พร้อมกับกำหนด รู้ ขันธ์ ๕ เกิดดับ ผ่านอริยสัจ ทำ ย้ำๆ ซ้ำๆ จนกว่าจิตจะเกิดความรู้แจ้ง

ระลึกพระรัตนตรัย

 • พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ของข้าพเจ้า
 • ธัมโม เม นาโถ พระธรรม เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
 • สังโฆ เม นาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ของข้าพเจ้า

ทักอารมณ์

 • นี่คือ (อารมณ์)
 • (อารมณ์) กำลังเกิดขึ้นกับจิต
 • จิตกำลังมี (0อารมณ์)
 • (อารมณ์)กำลังปรุงแต่งจิต
 • (จิต) กำลังถูก (อารมณ์) ปรุงแต่ง

แบบวิธีระลึกพระรัตนตรัยในขณะเดินจงกรม

 • อธิษฐานตั้งมั่นในการระลึกพระรัตนตรัย ด้วยบทต่อไปนี้

ขออำนาจ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลสัญญาณใจของข้าพเจ้าให้ถึงแก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันทรงคุณค่าหาประมาณไม่ได้

ข้าพเจ้าระลึกถึง พระพุทธเจ้า กับทั้งพระธรรม และ พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง

แม้วาระ ๒ ข้าพเจ้าระลึกถึง พระพุทธเจ้า กับทั้งพระธรรม และ พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง

แม้วาระ ๓ ข้าพเจ้าระลึกถึง พระพุทธเจ้า กับทั้งพระธรรม และ พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง

ที่พึ่ง อื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้า  เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

ที่พึ่ง อื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรม      เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

ที่พึ่ง อื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระอริยสงฆ์  เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

จากนั้น ก็เริ่มก้าวเดิน ระลึกพระรัตนตรัย ด้วยบทต่อไปนี้ ย้ำๆ ซ้ำๆจนจบกิจ

พุทธโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

ธัมโม    เม นาโถ พระธรรม     เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

สังโฆ    เม นาโถ พระสงฆ์     เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

ระลึก ย้ำๆ ซ้ำๆ ติดต่อเนื่อง

คัดลอกจาก ธรรมนาวา “วัง” (เอกสารแจกในงานฯ)

 

ชาวไทยโชคดีที่มีโอกาส

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

และ

พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ

 • ชาวไทยโชคดีได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาติ และ พระอรหันตธาตุในครั้งนี้
 • ชาวกรุงเทพฯได้มีโอกาสสักการะได้ถึงวันที่ ๓ มีนาคม เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ น. เป็นวันสุดท้าย

 

 • จากนั้นจะอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาค ๓ จังหวัด เพื่อพี่น้องชาวพุทธได้สักการะบูชา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้
 • ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๕ - ๘ มี.ค. ๖๗ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด อุบลราชธานี วันที่ ๑๐ - ๑๓ มี.ค. ณ วัดมหาวนาราม
 • ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ วันที่ ๑๕ - ๑๘ มี.ค. ๖๗ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล

 

ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

งานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และสักการะ ๒ พระอรหันตธาตุฯครั้งนี้ จงอธิษฐานให้ท่านและครอบครัวของท่าน รวมทั้งครอบครัวของพระประมุขของแผ่นดินไทย รวมทั้งพระบูรพกษัตริย์และพระมหาวีรกษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์ ผู้ได้รักษาแผ่นดินให้เราได้อยู่อาศัย ขอกุศลครั้งนี้จงคุ้มครององค์พระประมุขของแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีชัยต่อหมู่มาร รวมทั้งได้บรรลุภารกิจทางธรรมด้วยเถิด

ด้วยพระบารมี และ พระมหากรุณาธิคุณ

เวบไซต์ สุรสีห์ฯ

Surasiha.com

 

 

 • ยามวิกฤติ บ้านเมืองไม่สงบ เพราะเราขาดความสามัคคี ด้วยกลลวงต่างชาติ หรือ แต่ละคนแย่งกันเป็นใหญ่
 • เมื่อใดที่ประชาชนทุกศาสนาไม่ขัดแย้งกันเรื่องศาสนาและการเมือง จับมือสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือ ความสงบและร่มเย็นจะบังเกิด
 • จริงหรือไม่ ? เมื่อพุทธศาสนิกชนปิติ เมื่อได้สักการะพระบรมสาริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ พร้อมคำชี้นำ “ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน” ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติอยู่เป็นประจำ
 • มาบัดนี้ สัญญาณ แห่งความสงบได้ปรากฏแล้ว ชาติ (ประชาชน) กำลังจะเป็นหนึ่ง เมื่อได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ มิใช่แค่กรุงเทพฯ เผื่อแผ่จากกรุงเทพฯไปอีก ๓ จังหวัด คือ

∇ ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่  ∇ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และ ∇ ภาคใต้ จังหวัดกระบี่

 

---------------------------------------------------------

 

 

 

จริงหรือไม่ ?

 ให้ดูวิธีเอาชนะมารของพระพุทธองค์ใน

พุทธชยมงคลคาถา !

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

• ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนี ได้เอาชนะอาศวกะยักษ์ ผู้มีจิตหยาบกระด้าง

• ด้วยขันติ และความอดทนสงบนิ่ง

พระพุทธองค์จึงถึงแห่งชัยชนะพญามาร

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : page view counter