มีพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีคำสอนป้องกันมิให้ตกไปอยู่ในที่ชั่ว

สอนให้เป็นมนุษย์จากส่วนลึกภายในจิตของจิต

สอนให้รู้จักตัวเองจากจิตของตนเอง

วันภาษาไทยแห่งชาติ

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงคิดประดิษฐ์ลายสือไทยหรืออักษรไทย เมื่อปี พ.ศ.๑๘๒๖ นับถึงปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเวลา ๗๔๐ ปี ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช จึงมีภาษาไทยใช้จนถึงทุกวันนี้ เราทุกคนควรจะภูมิใจและควรจะอนุรักษ์รักษากันเอาไว้อย่าใช้กันแบบเพี้ยนๆผิดๆอีกเลย

ส่วน วันภาษาไทยแห่งชาติ เริ่มต้นเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒ นับถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา ๒๔ ปี ส่วนที่มาที่ไปให้ถือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ มีข้อมูลทั่วไปครับ.

เมื่อสวัสดิการรัฐทำงาน ... ลูกหลานก็ทิ้งห่าง
สวัสดิการรัฐฯ ... เป็นที่หวัง แต่ ...

 รัฐบาลจีนเอาจริงสั่งระเบิดรื้อถอนอาคาร ตึกสูง โรงเรียน และอื่นๆ ที่สร้างมาแบบไม่ถูกต้อง หรือผิดกฏหมาย