เกาะกูดเป็นของไทย 100%

ภาพการรับมอบจังหวัดตราดคืนจากฝรั่งเศสในวันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ.๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐)

ไม่ได้ว่าใคร …ต้องสอนลูกแบบนี้ ….โลก และ สังคมบ้านเรา ….ถึงจะรอด …! ?

ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ …!

ภาพงานศพ จิน เป็ง หรือ จีน เป็ง

ประธานขบวนการ โจรจีนคอมมิวนิสต์ มาลายา ที่วัดหัวลำโพง

วันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

พวงหรีด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

มนุษย์เกิดเป็นคนก็ถือว่ามีบุญอยู่แล้ว มีอวัยวะครบ ๓๒ ก็ถือว่าเป็นบุญเก่าที่ได้ทำไว้

ยิ่งเกิดมาเป็นครอบครัวพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นโชคมหาศาล เพียงแต่ไม่ทำบาป รักษาศีล ยึดพรหมวิหารสี่เป็นการเพิ่มบุญ ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีก แล้วจะดิ้นเอาอะไรอีกล่ะ?