แผ่นดินไทย บ้านของเราเพื่อลูกหลานเรา

ที่บรรพบุรษสละเลือดและชีวิตรักษาไว้ให้เราและลูกหลานเราได้อยู่อาศัย

มาบัดนี้มันกำลังทำทุกวิถีทางที่เปิดทางให้ต่างชาติเข้าครอง เรายอมหรือ?

บทวิจารณ์ เนื้อหาจากวิดีโอ

จากวิดีโอ.ที่ได้นำมาเป็นตัวอย่างมีดังนี้

๑. เชื่อฟังคำสั่ง

“การเชื่อฟังคำสั่ง” กรณีบนรถไฟ ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษา คือ

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free hit counter