สาระสำคัญของกฎหมายมาตรา 112 คือ

“ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี”

กฎหมายมาตรา 112 มุ่งคุ้มครองตำแหน่ง ไม่ใช่คุ้มครองตัวบุคคล
กล่าวคือ ตำแหน่งพระมหากษัตริย์ ตำแหน่งพระราชินี ตำแหน่งรัชทายาท และตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ประเด็นนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่า..

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุท่รปราการ

กล่าวว่า บอกทุกท่านว่าการศึกษาพุทธศาสนาเป็นการศึกษาที่จะพาประโยชน์ทั้งสามให้กับทุกคน
ประโยชน์ในชาตินี้ก็จะนำมาให้ ประโยชน์ในชาติหน้าก็จะนำมาให้

หมวดหมู่รอง