วิดีโอ. “พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งจักรวาล” นี้

 

สร้างสรรค์ขึ้นมาให้คนไทยรู้จักพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ ตามพื้นที่ทางภูมิ-รัฐศาสตร์ บางประเทศ ดังต่อไปนี้

งานฉลองวันวิสาขบูชาพิเศษจัดขึ้นโดยวัดจากแดง ประเทศไทย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในจังหวัดสุโขทัย

หมวดหมู่รอง