คุณค่าพระรัตนตรัย มีให้เห็น

  • ศาสนาอื่นสอนให้ต้องเชื่อ....แต่ศาสนาพุทธสอนให้ “คิดพิจารณาก่อนเชื่อ” จึงเชื่อด้วยเหตุผล
  • ด้วยผลปรากฏจริง...จากพระพุทธธรรมได้บ่มคนไทยให้มีนิสัยโอบอ้อมอารี
  • ประเทศไทยอาจจะเจอวิกฤติแผ่นดินบ้าง...... แต่รอดมาได้เพราะแผ่นดินไทยมีอรหันต์มากมาย ไทยจึงรอดวิกฤตินั้นมาเสมอ

มีพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีคำสอนป้องกันมิให้ตกไปอยู่ในที่ชั่ว

สอนให้เป็นมนุษย์จากส่วนลึกภายในจิตของจิต

สอนให้รู้จักตัวเองจากจิตของตนเอง

หรือไทยเราจะเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโต คิดเองไม่เป็น ไม่รัก ไม่หวงแผ่นดิน ไม่หวงจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่บรรพบุรุษเสียสละชีวิต เลือดเนื้อ รักษาไว้ให้ชนรุ่นต่อไป


สำคัญที่...
เรารู้ค่าของมรดกที่บรรพบุรุษได้รักษา ไว้ให้เราหรือไม่?

หมวดหมู่รอง