ภาพงานศพ จิน เป็ง หรือ จีน เป็ง

ประธานขบวนการ โจรจีนคอมมิวนิสต์ มาลายา ที่วัดหัวลำโพง

วันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

พวงหรีด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

หมวดหมู่รอง