Cambodia's distorted attitudes on the border between Thailand Cambodia. That Thai people never know.

ปัญหาความขัดแย้งเรื่องพรมแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ที่เริ่มจากประเด็น “ปราสาทพระวิหาร”

เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งนี้มีมาเป็นเวลานาน และมีความซับซ้อนหลายอย่าง จึงจำเป็นต้องมีการศึกษา ในประเด็นดังกล่าวอย่างรอบคอบ และรอบด้าน

ทัศนคติหรือความคิดของชาวกัมพูชา ที่มีต่อปัญหาความขัดแย้งทางพรมแดนระหว่างไทย-กัมพูชา เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรศึกษา เพื่อพิจารณาประกอบด้วย

ทั้งนี้เนื่องจาก “ไทย” และ “กัมพูชา” ต่างก็มีวาทกรรมในเรื่องพรมแดนที่แตกต่างกัน

เช่น ในขณะที่ไทยมองว่าการที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองกัมพูชา ในฐานะอาณานิคมนั้น เป็น “การสูญเสียดินแดน”

แต่ในมุมมองของกัมพูชา กลับเป็นการที่ฝรั่งเศส ช่วยให้ตนเองรอดพ้นจากการคุกคามของ “สยาม”


ขอขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง เล่าให้ฟัง @Lao_Hai_Fang

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free counter