มีพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีคำสอนป้องกันมิให้ตกไปอยู่ในที่ชั่ว

สอนให้เป็นมนุษย์จากส่วนลึกภายในจิตของจิต

สอนให้รู้จักตัวเองจากจิตของตนเอง

ไม่มีศาสนาใดๆที่สอนให้เป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ที่สุดเท่ากับพระพุทธศาสนาอีกแล้ว

จงภูมิใจเถิด ภูมิใจที่ครอบครัวเราเป็นครอบครัวพระพุทธศาสนา

แก่นและแกนของครอบครัวคือ ประเทศ

ก็มีพ่อของแผ่นดินที่รักประชาชนเหมือนลูก

พระองค์ก็เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์

ไม่ว่าใครมาเยือนก็ชื่นชมนิสัยโอบอ้อมอารีของชาวไทยจำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website counter